Chcete-li se dozvědět něco více o naší družince, prohlédněte si tyto webové stránky

Říjen 2006

Soutěž o nejhezčího papírového draka / říjnové akce

15. října 2006 v 14:53 | Monkett |  Archiv
Vybrat toho nejhezčího draka nebylo lehké, přesvědčte se sami
1, 2, 3, 4, 5, 6

Zájmová činnost ŠD

15. října 2006 v 14:22 | Monkett |  Přehled zájmové činnosti
Dětem umožňujeme v době pobytu ve školní družině rozvíjet jejich zájmy především ve výtvarně zaměřených kroužcích. Děti se pod odborným vedením zúčastňují řady výstav a soutěží.

Kroužky školní družiny
 • výtvarný kroužek ve středu 14:00 - 15:30, vede Lenka Machajová
 • výtvarný kroužek v pátek 14:00 - 15:30, vede Monika Kettnerová
 • výtvarný kroužek v pátek 14:00 - 15:30, vede Lenka Jamborová
 • keramický kroužek v pondělí 15:00 - 16:30, vede Lenka Jamborová
 • keramický kroužek v úterý 14:00 - 15:30, vede Monika Kettnerová
 • keramický kroužek ve středu 15:00 - 16:30, vede Lenka Jamborová
 • keramický kroužek ve čtvrtek 14:00 - 15:30, vede Lenka Jamborová
 • taneční kroužek ve středu 14:00 - 15:00, vede Lenka Hejduková
Kroužky organizované vychovatelkami pro školu
 • keramický kroužek pro první i druhý stupeň v úterý 15:30 - 17:00, vede Monika Kettnerová
 • keramický kroužek pro první i druhý stupeň ve čtvtek 15:30 - 17:00, vede Lenka Jamborová
Umožňujeme odchody dětí na zájmové kroužky školy.
Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání.
-pohybové a tělovýchovné aktivity
-hudba, zpěv a tanec
-literárně-dramatická činnost
-přírodovědná a vlastivědná činnost
-výpočetní technika
Klademe důraz na dobrovolný výběr a respektujeme přání dětí.

Keramika

15. října 2006 v 14:19 | Monkett |  Přehled zájmové činnosti
Děti se pod odborným vedením učí různé techniky modelování a zdobení keramiky. Platba za keramický kroužek činí 700,- kč za čtyři měsíce (říjen - leden. únor - květen). Částku lze uhradit na účet školy č. 44838411/0100. Do zprávy pro příjemce se uvádí jméno a třída dítěte.
U tří koček
Děti při práci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Výrobky: 1
Čerti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sněhuláci: 1, 2, 3
Kočky: 1, 2
Měsíce: 1, 2, 3
Veselé listy: 1, 2

Sportovní aktivity

15. října 2006 v 14:19 | Monkett |  Přehled zájmové činnosti
Hrajeme si na hřišti: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Něco ve zkratce o ŠD

15. října 2006 v 13:10 | Monkett |  Organizace školní družiny
Školní družina při naší ZŠ má pět oddělení s kapacitou 114 dětí. Před i po skončení vyučování jsou zde děti pod dozorem zkušených pedagogických pracovníků. ŠD využívá pro svoji činnost vlastní prostory, které svým vybavením odpovídají potřebám dětí, umožňují odpočinek, různé aktivity i zájmovou činnost. Je vybavená stolními hrami, stavebnicemi, sportovním nářadím, dětskými časopisy a knihami. Všechna oddělení mohou využívat televizory a další audiovizuální techniku. K vybavení ŠD patří i počítač . Sportovní činnosti probíhají na školním hřišti s umělým povrchem a v tělocvičnách. Naše školní družina se specializuje na estetickou činnost, která zahrnuje zájmové kroužky výtvarné, keramické a kroužek taneční. Děti si z nich odnášejí domů množství vlastnoručně zhotovených výrobků. Každý školní rok vystavujeme své keramické práce ve státní vědecké knihovně v Ústí nad Labem a zúčastňujeme se různých výtvarných soutěží.

Provoz ŠD

15. října 2006 v 13:03 | Monkett |  Organizace školní družiny
ranní ŠD: 6.00-8.30
odpolední ŠD: 12.10-17.00

Řád školní družiny

15. října 2006 v 12:32 | Monkett |  Organizace školní družiny

Příloha č. 1 Směrnice č.3/2017 Školní řád

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Ústi nad Labem, Palachova 400/37

1. Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD)
ranní ŠD: 6.00 - 8.30 hod.
odpolední ŠD: 12.00 - 17.00 hod.
2. Školní družina je určena žákům prvního stupně do naplnění kapacity 114 dětí.
3. Umístění žáků ve školní družině není nárokové, o zařazení rozhoduje ředitel školy.
4. Žáka přihlašují do ŠD rodiče na základě vyplněné přihlášky do ŠD, v němž stanoví délku pobytu a způsob odchodu dítěte. Odhlášení žáka probíhá po dohodě s hlavní vychovatelkou písemně.
5. Platba za pobyt v ŠD se vybírá za celé pololetí školního roku (5 měsíců) v souladu s ustanovením § 123 odst. 3 zákona č.561/2004 (školský zákon) a vnitřní směrnice organizace o výši úplaty za vzdělávání a školské služby rodičům ve školní družině. Platba bude vrácena pouze v souladu se zněním vnitřní směrnice školy pro vybírání úplaty za vzdělávání a školské služby rodičům ve ŠD.
6. Vyloučení žáka ze ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Vykonává je ředitel podle správních předpisů.
7. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD, přicházejí, odcházejí, nebo jsou vyzvedáváni ze ŠD na základě písemné přihlášky. Děti ze ŠD se uvolňují na základě písemné omluvenky, v žádném případě ne na základě telefonického rozhovoru. Ráno předávají rodiče osobně žáky vychovatelkám. Po skončení ranní družiny odvádějí děti do jednotlivých tříd vychovatelky. Po vyučování přivedou děti do ŠD učitelky jednotlivých tříd a do doby předání za ně zodpovídají. Vedoucí zájmových kroužků si děti vyzvedávají ve ŠD a po skončení kroužku je zase osobně předají vychovatelce ve školní družině.
8. V době od 14.00 do 15.00 hod.jsou žáci na vycházce, hřišti nebo mají zájmové kroužky, vzhledem k bezpečnosti a narušení činnosti nedoporučujeme v této době rodičům žáky vyzvedávat ze ŠD.
9. Žáci ve ŠD dodržují bezpečnostní, protipožární předpisy a další nařízení svých vychovatelů. Chrání zdraví své a svých spolužáků. Na začátku školního roku jsou žáci prokazatelně seznámeni s řády ŠD, školní jídelny. Zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí vychovatelce pro ošetření nebo přivolání lékaře. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně,telefonicky nebo ústně. Náhlá nemoc, nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky.
10. Jakmile žák přijde do družiny, nesmí ji bez povolení vychovatelky opustit.
11. Žák šetří zařízení družiny. Pečuje všude o čistotu a zachovává stanovený pořádek. Po hře odevzdá všechny hračky složené a úplné vychovatelce. Nalezené věci žák vždy ohlásí.
12. Škola zařizuje pitný režim v dopoledních hodinách, ŠD zajistí pitný režim po dohodě s rodiči žáků.
13. ŠD využívá ke své zájmové a rekreační činnosti i jiné školní prostory, tělocvičny, školní hřiště a keramickou dílnu. Vždy po dohodě s ředitelem školy.
14. Vychovatelka ŠD zodpovídá za svěřené žáky a organizuje jejich činnost tak, aby odpovídala duševnímu i tělesnému vývoji žáků. V 14.00 hod. začíná činnost zájmových kroužků, proto se stanovená oddělení spojují a vychovatelka daného oddělení přebírá zodpovědnost za děti jí předané.
15. Žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce, mohou být umístěni do ŠD např. při dělených hodinách nebo před odpoledním vyučováním, pouze na základě souhlasu rodičů a nepřekročí-li počet dětí v oddělení stanovený limit. Účast těchto žáků je zaznamenávána v Docházkovém sešitě.
16. Vychovatelky ŠD se zúčastňují rodičovských schůzek, kde na přání rodičů předávají informace o činnosti ŠD.
17. V případě absence vychovatelky, nebo z jiných závažných důvodů mohou být oddělení ŠD spojena, pouze však v případě, nepřekročí-li počet dětí stanovený limit.
18. Provoz ve ŠD je do 17 hodin. V případě, že zákonný zástupce nevyzvedne dítě nejpozději v 17. 15 hodin, informují vychovatelky ŠD vedení školy. Vedení školy pak může tuto skutečnost oznámit Městské policii.
19. Vzhledem k bezpečnosti se zájmové kroužky ve ŠD naplňují do maximálního počtu 17 žáků.
Bc. Monika Kettnerová
vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr.Marek Plch
ředitel školy

Kontakty

15. října 2006 v 11:45 | Monkett |  Organizace školní družiny
Školní družina při Základní škole Palachova 400/37, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.fax: 475 210 376
družinový mobil : 606902786 (6:00 - 8:30, 15:30 - 17:00)
vedoucí vychovatelka Monika Kettnerová - 728254555 (12:00 - 15:30)
vychovatelka Lenka Jamborová - 475210376 (12:00 - 15:30)
vychovatelka Lenka Machajová - 728254555 (12:00 - 15:30)
vychovatelka Lenka Hejduková - 728254544 (12:00 - 15:30)
vychovatelka Kateřina Mašková - 606902786 (13:00 - 15:30)


Emaily:
monika.kettnerova@zspalachova.cz
lenka.jamborova@zspalachova.cz
lenka.machajova@zspalachova.cz
lenka.hejdukova@zspalachova.cz
katerina.maskova@zspalachova.cz

Hlavní cíle

15. října 2006 v 11:39 | Monkett |  Organizace školní družiny
 • péče o děti v době mimo vyučování formou volnočasových aktivit
 • regenerace sil dětí po vyučování
 • rozvoj základních znalostí a dovedností přiměřených věku
 • podpora zájmových činností, rozvoj tvořivosti, seberealizace
 • utváření vztahu k ostatním lidem, k přírodě
 • zdravý způsob života, prevence rizik ohrožujících zdraví
 • rozvoj osobnosti odolné vůci negativním vlivům
 • sociální rozvoj (předcházení šikaně)
 • příprava pro vyučování
 • nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování